آقای به اصطلاح «کارشناس اقتصادی» در بی‌بی‌سی فارسی مطلب نوشته و توش بودجهٔ شرکت‌های دولتی رو بین سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۹۸ با هم مقایسه کرده، بدون این که نرخ تورم در این بازهٔ ۳۰ ساله رو در نظر بگیره! 🤦
همون اول مقاله به این نتیجه رسیده که بودجهٔ شرکت‌های دولتی ۲۳۰۰ برابر شده، و بنابراین خصوصی‌سازی اقتصاد ایران شکست خورده!
البته بعدش برای این که خیلی ضایع نشه، توضیح فرموده که «البته این شیوه محاسبه در میان کارشناسان اقتصادی منتقدانی دارد» 😂
web.archive.org/web/2019012809

Sign in to participate in the conversation
Aleph

Generalistic Mastodon instance for open-minded people. Instance Mastodon généraliste pour personnes ouvertes d'esprit.